مقایسه ملک ها

صناعی

  تماس با صناعی

  700,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 500

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان

  متر مربع: 500

  ویلا

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 140

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 180

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  9 ماه پیش

  300,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  اتاق: 1متر مربع: 300

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  300,000,000 تومان

  اتاق: 1متر مربع: 300

  ویلا

  9 ماه پیش

  500,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  اتاق: 1متر مربع: 90

  آپارتمان مسکونی

  صناعی

  9 ماه پیش

  500,000,000 تومان

  اتاق: 1متر مربع: 90

  آپارتمان مسکونی

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 100

  آپارتمان مسکونی

  صناعی

  9 ماه پیش

  700,000,000 تومان

  متر مربع: 100

  آپارتمان مسکونی

  9 ماه پیش

  2,300,000,000 تومان
  فروش سوله استاندارد

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 1000

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  2,300,000,000 تومان

  متر مربع: 1000

  ویلا

  9 ماه پیش

  1,200,000,000 تومان
  فروش سوله استاندارد در شهرک والفجر شهریار

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 1000

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  1,200,000,000 تومان

  متر مربع: 1000

  ویلا

  9 ماه پیش

  3,000,000,000 تومان
  ویلا و املاک در نیاز تو

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 2450

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  3,000,000,000 تومان

  متر مربع: 2450

  ویلا

  9 ماه پیش

  900,000,000 تومان
  باغ ویلای 1250 متری

  ویلا

  شهریار

  متر مربع: 120

  ویلا

  صناعی

  9 ماه پیش

  900,000,000 تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  9 ماه پیش