مقایسه ملک ها

علی شیخی

  تماس با علی شیخی

  800,000,000 تومان
  100مترویلای نوساز

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  800,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  8 ماه پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  8 ماه پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  8 ماه پیش

  900,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  900,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  8 ماه پیش

  450,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  450,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

  ویلا

  8 ماه پیش

  900,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  900,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  8 ماه پیش

  1,350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  علی شیخی

  8 ماه پیش

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  8 ماه پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  علی شیخی

  9 ماه پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  9 ماه پیش

  1,220,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 225

  ویلا

  علی شیخی

  11 ماه پیش

  1,220,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 225

  ویلا

  11 ماه پیش