مقایسه ملک ها

امین سورتیجی

  تماس با امین سورتیجی

  290,000,000,000 تومان
  فروش زیر قیمت برج

  آپارتمان

  منطقه 1 - رستم آباد

  متر مربع: 1800

  آپارتمان مسکونی

  امین سورتیجی

  11 ماه پیش

  290,000,000,000 تومان

  متر مربع: 1800

  آپارتمان مسکونی

  11 ماه پیش