مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
704,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 220 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

704,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

364,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

364,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

211,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

211,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

417,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

417,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

445,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

213,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

213,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

726,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

726,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش