مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
211,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

211,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

417,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

417,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

445,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

213,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

213,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

726,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

726,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

561,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

561,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

102,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

banai

3 سال پیش

102,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش