مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
2,300,000,000 تومان
2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

اتاق: 3: 131

آپارتمان مسکونی

نیازتو

6 ماه پیش

اتاق: 3: 131

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

6 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 800

زمین

9 ماه پیش

289,000,000 تومان

فوش آپارتمان نوساز

مولوی کوچه آزاد کوچه نساج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

09126442652

9 ماه پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش